Dyddiadau i’r rhieni

gweinyddwrNewyddion

 

YSGOL FFRIDD Y LLYN 2017-18
Dyddiad/Date Digwyddiad/Event
13.9.17 Taith gerdded yr Urdd – dan ofan Ysgol Ffridd y Llyn

Urdd walk organised by Ysgol Ffridd y Llyn

19.9.17 Cychwyn cyfarfodydd yr Urdd CA2

Urdd meetings begin – KS2

26.9.17 Noson Agored i Rieni a Disgyblion B5 a 6 yn Ysgol y Berwyn

Open Evening for Yr 5 and 6 Pupils and Parents in Ysgol y Berwyn

29.9.17 Bore Coffi MacMillan 10.00 yb – croeso cynnes i bawb

Macmillan Coffee Morning 10.00 am – a warm welcome to all

4.10.17 Diwnrnod blasu B6 – Ysgol y Berwyn

Yr 6 Taster Day in Ysgol y Berwyn

16.10.17 Cyfarfod rhieni – B derbyn, B2 a B4

Parents Meeting – reception year, Y2 and Y4

23.10.17 Cyfarfod Rhieni – B 1,3,5 a,6

Parents Meeting – Yr 1,3,5 and 6

26.10.17 Gwasanaeth Diolchgarwch, Eglwys Llandderfel – 2.00 yh

Thanksgiving Service, Llandderfel Church – 2.00 pm

27.10.17 Gwasnaeth Diolchgarwch – Awel y Coleg a Cysgod y Coleg

Thanksgiving Service – Awel y Coleg and Cysgod y Coleg

6.11.17 Hyfforddiant Staff – dim ysgol i’r plant

Staff Training – no school for the children

17.11.17 Diwrnod Plant Mewn Angen – plant i wisgo dillad eu hunain

Children in Need – children to wear their own clothes

27.11.17 Brechiadau Ffliw – Blwyddyn Derbyn i Blwyddyn 4

Flu Vaccinations – Reception to Year 4

6.12.17 Ffair Nadolig

Christmas Fair

11.12.17 Pantomeim ‘Culhwch ac Olwen’ – Theatr Pontio Bangor 12.45 y.h. (B4, 5 a 6)

‘Culhwch ac Olwen’ Pantomime – Pontio Theatre Bangor – 12.45 p.m. (Y4, 5 and 6)

13.12.17 Cyngerdd Nadolig – Neuadd Bro Derfel 1.30 a 6.30 yh

Christmas Concert – Llandderfel Village Hall- 1.30 and 6.30pm

15.12.17 Cinio Nadolig Ysgol

School Christmas Dinner

19.12.17 Pantomeim ‘Caban Hud’ – Theatr Pontio Bangor 10.00 y.b. (Derbyn, B1, 2 a 3)

‘Caban Hud’ Pantomime – Pontio Theatre Bangor – 10.00 a.m. (Reception, Y1, 2 and 3)

19.12.17 Disgo Nadolig yr Urdd – B3, 4 , 5 a 6

Urdd Christmas Disco – Y3, 4, 5 and 6

21.12.17 Gwasanaeth Nadolig Awel y Coleg – bore

Awel y Coleg Christmas Service – morning

21.12.17 Parti Nadolig Plant – plant i wisgo dillad eu hunain

Children’s Christmas Party – children to wear their own clothes

22.12.17 Diwrnod Siwmper Nadolig – £1.00 tuag at Save the Children

Christmas Jumper Day – £1.00 towards Save the Children

8.1.18 Hyfforddiant Staff – dim ysgol i’r plant

Staff Training – no school for the children

2.2.18 Eisteddfod Sarnau

Sarnau Eisteddfod

19.2.18 Hyfforddiant Staff – dim ysgol i’r plant

Staff Training – no school for the children

26.2.18 Noson Rieni Tymor y Gwanwyn

Spring Term Parents Evening

1.3.18 Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol- gwisg draddodiadol i’r plant

Celebrate St David’s Day in school – children to wear Welsh costume

2.3.18 Diwrnod y Llyfr – gwisgo fel cymeriad o lyfr

Bbok Day – dress up as a character from a book

3.3.18 Eisteddfod Cylch yr Urdd

Urdd Eisteddfod

17.3.18 Eisteddfod Sir yr Urdd

Urdd County Eisteddfod

30.3.18 Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel – Neuadd Bro Derfel

Llandderfel Eisteddfod – Llandderfel Village Hall

7.5.18 Gŵyl Banc Calan Mai

May Day Bank Holiday

23.5.18 Tempest yn tynnu lluniau dosbarthiadau

Tempest – class photography

23.5.18 Noson Goffi – Neuadd Bro Derfel

Coffee Evening – Llandderfel Village Hall

13.6.18 Helfa Drysor Rhieni

Parents Treasure Hunt

29.6.18 Mabolgampau a barbeciw

Sports Day and BBQ

6.7.18 Adroddiadau Blynyddol

School Report

9.7.18 Noson Rieni – sesiwn galw i mewn hyd at 5.00 y.h.

Parents Evening – drop in session until 5.00 p.m.

4+5.7.18 Diwrnod Blasu B6 yn Ysgol y Berwyn

Y6 Taster Day in Ysgol y Berwyn

4.7.18 Rhieni Meithrin yn ymweld â’r Ysgol

Nursery Parents Meeting

5.7.18 Diwrnod Blasu Dosbarth Newydd – plant methrin i’r ysgol am y diwrnod

Taster Day in New Class – nursery children attend school for the day

I’w trefnu

To be arranged

Tripiau Ysgol  – i’w trefnu

School Trips- to be arranged

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld pdf o ddydiadau pwysig dros y flwyddyn nesaf.

Dyddiadau i Rieni 2017-18

Argraffu